Balanceer de flexibele arbeidsmarkt

 
De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert – steeds meer mensen gaan aan de gang als uitzendkracht, ZZP’er of payroller. Velen wijten dit aan de economische crisis, maar feit is dat de arbeidsmarkt nog steeds flexibeler wordt (Chkalova, Goudswaard, Sanders, Smits & Van der Bie, 2015; Dekker & De Beer, 2015; Van Echtelt, Schellingerhout & De Voogd-Hamelink, 2015). Een dilemma, aangezien andere aspecten van de Nederlandse samenleving eigenlijk nog niet klaar zijn voor deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld: het verkrijgen van een hypotheek is praktisch gezien onmogelijk zonder het hebben van een vaste aanstelling - of een intentie daartoe (HomeFinance.nl, 2016). Maar ook een huurwoning is vaak al een grote opgave met een flexibel contract, zeker in steden als Amsterdam. Mijns inziens hangt de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de voortzetting hiervan sterk samen met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). En dat zou eens moeten veranderen!

 

“Volatiliteit”

Uit verschillende onderzoeken komen echter resultaten naar voren die in eerste instantie wat anders lijken te suggereren. De werkgevers zouden vooral voordelen zien in de volatiliteit van het flexibele personeel (Chkalova et al., 2016; Dekker & De Beer, 2015; Van Echtelt et al., 2015). Dit houdt in dat flexibel personeel kan worden ingezet wanneer de conjunctuur schommelt; bij seizoenswerk bijvoorbeeld, of wanneer er sprake is van een zieke medewerker. Zodra de flexibele medewerker niet meer nodig is, kan de organisatie de opdracht makkelijk stop zetten en de medewerker ‘lozen’. Een mooi gewenst antwoord van de desbetreffende werkgevers. Ik proef zelf echter in deze antwoorden iets heel anders: de kosten en de risico’s van het in dienst nemen van het vaste personeel.

‘Wij willen een vast contract!’

In eenzelfde onderzoek wordt aan flexibele medewerkers gevraagd waarom zij een flexibele baan hebben (Chkalova et al., 2015). Meer dan de helft van de 1.554 respondenten geeft aan dat zij dit noodgedwongen doen. Zij zouden namelijk liever een vaste aanstelling hebben. Een zeer geruime meerderheid van deze respondenten geeft daarbij aan dat zij het belangrijk/zeer belangrijk vinden om een contract voor onbepaalde tijd te hebben bij hun werkgever. Waarom zij dit willen is niet onderzocht in dit onderzoek. Een logische redenering zou wat mij betreft zijn het willen genereren van een stabiel inkomen en een stabiele thuisbasis, aangezien dit zonder vast contract erg moeilijk is in Nederland. Hoe dan ook is er dus duidelijk een verschil tussen wat de werkgevers eisen (/vrezen) en wat de werknemers willen.

 

 

Al die risico’s

Ik geef de werkgevers ook geen ongelijk. Er hangen nogal wat risico’s aan het in dienst nemen van vast personeel. Want wat gebeurt er als iemand ziek wordt? Of als iemand disfunctioneert? En wat nou als er geen werk meer is voor deze medewerker? Je zult deze medewerkers gedurende hun bijbehorende traject toch echt moeten blijven uitbetalen, terwijl ze je niks meer opleveren. Dat gaat pittig op je kosten drukken, zeker wanneer je maar een klein bedrijf bent. De WWZ zou hier een einde aan maken door het ontslagrecht te versoepelen (Philippen, 2016). Het omgekeerde is echter de werkelijkheid geworden: het ontslaan van werknemers is alleen maar lastiger geworden, aangezien je als werkgever steeds meer moet bewijzen en opleveren. Nog meer reden voor werkgevers om geen vast personeel meer in dienst te nemen en te kiezen voor de flexibele medewerkers.

Flexibiliteitstrend in Europa(?)

Er wordt her en der gesuggereerd dat de voortzettende flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt ‘nou eenmaal’ samenhangt met de economische ontwikkelingen in Europa (Personeelsnet, 2016; Chkalova et al., 2015). Door internet/social media worden producten almaar toegankelijker voor ieder land. Hierdoor concurreer je als bedrijf niet langer alleen met lokale organisaties, je concurrentiepositie dien je nu op Europees vlak te ijken, en wellicht zelfs op internationaal vlak. Flexibel inzetten van je personeel kan hierin helpen, aangezien je daardoor de personeelskosten laag kunt houden waardoor je goed kunt concurreren met andere landen.

Als we echter gaan kijken naar de gemiddelde flexibilisering van de arbeidsmarkt in Europa, dan blijkt dat Nederland tot de top behoort wat betreft flexibele arbeidscontracten (Personeelsnet, 2016; Chkalova et al., 2016). In andere Europese landen hebben ze het probleem met betrekking tot Europese/internationale concurrentie ook. Toch is het aantal flexibele arbeidscontracten in die landen nagenoeg gelijk gebleven. En om nu te zeggen dat een land als Duitsland of Frankrijk een slechte Europese/internationale concurrentiepositie heeft? Ik ben wellicht geen econoom, maar ik heb daar toch andere ideeën bij.

Tijd voor onderzoek!

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is wat mij betreft een typisch Nederlands verschijnsel. Er is echter een enorm gat in de wenselijkheid hiervan tussen werkgevers en medewerkers. Het effect die de flexibilisering heeft op de samenleving is mijns inziens nog niet voldoende onderzocht en anders wordt er naar mijn mening nog te weinig actie op ondernomen. Econoom/Socioloog Sandra Philippen zei al eens in de Volkskrant: “Vast werk wordt niet flexibeler en flexwerk wordt maar niet vaster” (2016). Het gaat om een balans vinden tussen de wens van de werkgevers én de medewerkers, op zoek naar een vorm die écht werkt in de Nederlands samenleving. Dat mag van mij wel eens onderzocht worden.

Meer over Annick? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!


Literatuurlijst

Chkalova, K., Goudswaard, A., Sanders, J., Smits, W., & Bie, R. v. (2015). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dekker, F., & Beer, P. d. (2015). Flexibele arbeid en het HRM-beleid van werkgevers. Tijdschrift voor HRM, 2015(2).

Echtelt, P. v., Schellingerhout, R., & Voogd-Hamelink, M. d. (2015). Vraag naar arbeid 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau .

HomeFinance.nl. (2016, oktober 30). Flexibel dienstverband en hypotheek. Opgehaald van HomeFinance.nl: http://www.homefinance.nl/hypotheek/informatie/maximale-hypotheek-berekenen/flexibel-dienstverband.asp

Personeelsnet. (2016, september 26). Mythes doorgeprikt: vast contract verdwijnt door onze eigen schuld. Opgehaald van Personeelsnet.nl: https://www.personeelsnet.nl/bericht/mythes-doorgeprikt-vast-contract-verdwijnt-door-onze-eigen-schuld/

Philippen, S. (2016, maart 7). Kijk anders naar de arbeidsmarkt. De Volkskrant.Uitgelicht
Recente blogposts