Moet HR de genderkloof dichten?

Anno 2017 is er nog altijd sprake van een grote genderkloof op de Nederlandse arbeidsmarkt (Weidema, 2017). Overheden en bedrijfsleven besteden er weliswaar aandacht aan, maar het vrouwenquotum staat lang niet bij iedereen hoog op de agenda. Dit blijkt wel uit de onlangs verschenen index van het World Economic Forum, het ‘Global Gender Gap Report’ (2017). In dit rapport, dat voor het eerst in 2006 verscheen, wordt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen van 144 wereldeconomieën gemeten. Nederland is dit jaar, schrik niet, gekelderd van plek zestien naar plek 32. Het merkwaardige is dat we op het gebied van studeren juist wél goed scoren op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Pas wanneer vrouwen de arbeidsmarkt betreden lijkt de genderkloof te ontstaan. Inmiddels zit ik in mijn afstudeerjaar en voer ik adviesopdrachten uit binnen Peperclip; HR- adviesbureau van de HvA. Ik veronderstel ook bijna op deze veranderende arbeidsmarkt te komen en ik vraag mij af… Wat is hiervan de oorzaak? En moeten we hierin als HR-professionals niet meer verantwoordelijkheid nemen?

Gelijkheid binnen HR

Om deze vraag te kunnen beantwoorden ben ik eerst bij mezelf te rade gegaan: in hoeverre ervaar ik een genderkloof binnen HR? Traditioneel wordt de HR-functie immers als een typisch vrouwenberoep beschouwd. Maar hoe zit het eigenlijk met de vrouwelijke vertegenwoordiging in HR-seniorposities? Volgens een artikel van Personeelsnet (2014) doet ons vakgebied het hierin goed. Sterker nog, de functie van HR-directeur is de functie die het meest door topvrouwen wordt vervuld. In het artikel wordt gerefereerd aan het ‘Women in Business’ rapport van Grant Thornton (2014). Uit analyse blijkt dat ongeveer een kwart van alle HR-directeuren een vrouw is. Ter vergelijking, het percentage vrouwen dat als CEO of algemeen directeur een bedrijf leidt ligt rond tien procent. De tweede functie die door topvrouwen wordt bekleed is die van CFO. Opmerkelijk, omdat binnen de financiële branche juist veel mannen werkzaam zijn.

Kwaliteit versus kwantiteit

Mogelijk rijst bij jou nu de vraag waarom de vakgebieden HR en Finance succesvoller zijn in het realiseren van het vrouwenquotum. Maar moet er eigenlijk wel een vrouwenquotum worden nagestreefd? Onlangs vond er een voorbeeld van deze vraag en discussie plaats tijdens de kabinetsformatie. VVD-coryfee Neelie Kroes uitte openlijk haar teleurstelling over het feit dat premier Rutte in haar ogen te weinig aandacht schonk aan het vrouwenquotum (Elsevier, 2017). Rutte zou het geslacht van de gekozen bewindslieden secundair stellen aan hun kwaliteiten. Met andere woorden, kwaliteit boven kwantiteit, capaciteit boven het vrouwenquotum. Wanneer ik nu kijk naar mijn eigen handelen als HR-professional, dan moet ik concluderen dat ik ook geneigd ben om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. Je zoekt immers naar de perfecte kandidaat, of deze nu man is of vrouw? Ik ben erg benieuwd hoe andere HR-professionals hiermee omgaan.

Loonverschil

Wordt hiermee nu de oorzaak van de genderkloof verklaard? Nou nee, want hiermee is alleen een mogelijke verklaring gegeven voor het verschil in aantallen mannen en vrouwen op topposities. Een ander onlosmakelijk onderdeel van de genderkloof is het schrijnende loonverschil tussen mannen en vrouwen. Volgens de laatste cijfers van het CBS verdienen vrouwen gemiddeld gezien circa 16 procent minder dan mannen. Dit verschil wordt volgens Weidema (2017) onder meer verklaard doordat vrouwen regelmatiger in deeltijd werken. Daarnaast zijn vrouwen vaak minder hoogopgeleid, waardoor ze lagere functies vervullen. Ook wordt er minder betaald in organisaties waar veel vrouwen werkzaam zijn en bovendien kiezen vrouwen meer dan mannen voor een flexbaan. Toch is volgens Weidema (2017) hiermee niet het complete loonverschil te verklaren en zou er van oneerlijke beloning sprake kunnen zijn.

Het stimuleren van assertiviteit

In haar artikel refereert Weidema (2017) aan Thomas Traxler, divisiedirecteur bij Robert Half. Uit de Robert Half ‘Workplace Survey’ blijkt dat salarisaudits, salarisverhogingen bij promotie en salaristransparantie dé katalysators zijn om gendergelijkheid te realiseren. HR-professionals moeten streven naar duidelijke loonschalen en hierin bovenal transparantie hanteren in communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat HR-professionals vrouwen stimuleren om hun prestaties in de arbeidsmarkt zichtbaarder te maken. Vrouwen moeten volgens het onderzoek een assertievere houding aannemen bij bijvoorbeeld salarisonderhandelingen. Ook moeten ze zich meer profileren wanneer ze in aanmerking willen komen voor een promotie. De HR-managers die aan het onderzoek deelnamen gaven daarnaast aan dat vrouwen meer directe communicatie moeten creëren richting zowel collega’s als leidinggevenden.

Waar kan HR een bijdrage leveren aan deze genderkloof?

Mijn conclusie hierover is dat er wel degelijk een taak voor ons is weggelegd als HR-professionals om de genderkloof te dichten. Ik ben echter van mening dat de verantwoordelijkheid niet eenzijdig vanuit HR moet komen. Het gaat immers om een cultuurslag. Zowel de betreffende organisatie als de werkende vrouw moet hierin mee willen gaan. Het is aan HR om te allen tijde transparant te communiceren over loonschalen en daarnaast ondersteuning te bieden door de betrokkenen te stimuleren. Wat is jouw mening over de rol van HR hierin?

Mocht je meer informatie willen over de besproken onderwerpen, kijk dan eens naar onderstaande links:

  • Elsevier Weekblad (2017). Teleurgestelde Neelie Kroes: ‘Maar één VVD-vrouw minister’. Geraadpleegd op 2 november 2017 via: http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/10/teleurgestelde-neelie-kroes-maar-een-vvd-vrouw-minister-552567/

  • Personeelsnet (2014). HR Directeur is meest vervulde functie door topvrouwen. Geraadpleegd op 2 november 2017 via: https://www.personeelsnet.nl/bericht/hr-directeur-is-meest-vervulde-functie-door-topvrouwen

  • Thornton, G. (2014). Women in Business rapport. Geraadpleegd op 2 november 2017 via: http://www.consultancy.nl/rapporten/659/grant-thornton/ibr2014-women-in-business

  • Weidema, N. (2017). Hoe dicht HR de kloof tussen man en vrouw? Geraadpleegd op 2 november 2017 via: http://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2017/3/hoe-dicht-hr-de-kloof-tussen-man-en-vrouw-10123780

  • World Economic Forum (2017). The Global Gender Gap Report. Geraadpleegd op 2 november 2017 via: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017


Uitgelicht
Recente blogposts