Duurzame inzetbaarheid: een gedeelde verantwoordelijkheid!


Een van de belangrijkste algemeen erkende HR-vraagstukken van deze tijd is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het laatste decennium is in Nederland de aandacht voor duurzame inzetbaarheid, als gevolg van het beperken van de mogelijkheden voor vervroegde pensionering en door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, sterk toegenomen. De vraag hoe oudere medewerkers productief langer kunnen werken en gezond kunnen blijven is belangrijker geworden (De Lange, 2017). Als ‘young professional’ vraag ik mij eerder af: wiens verantwoordelijkheid is het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers? Tijdens mijn stage bestonden er namelijk verschillende meningen over de verantwoordelijkheid bij dit onderwerp. De een vindt dit de verantwoordelijkheid van de werkgever, de ander vindt in essentie dat de medewerker voor zijn of haar ontwikkeling verantwoordelijk is én blijft en weer een ander vindt dit een gedeelde verantwoordelijk. Ik sluit mij aan bij het laatstgenoemde. Wat vind jij?

Omtrent het begrip duurzame inzetbaarheid bestaan verschillende definities. Voor het beantwoorden van deze vraag is het eerst van belang om te komen tot een gemeenschappelijke definitie. De Lange (2017) definieert duurzame inzetbaarheid als volgt:

De Lange (2017) beschrijft dat de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers niet alleen bij de werkgever ligt, zoals de definitie doet vermoeden. Hij geeft daarbij aan dat de attitude en de motivatie van de medewerker ook een onderdeel hiervan vormt. Kluijtmans (2014) spreekt ook wel van ‘active aging’, waarvan het doel is om ervoor te zorgen dat werknemers vanaf de eerste werkdag tot en met hun pensioenleeftijd gezond, fit en succesvol kunnen werken.

Duurzame inzetbaarheid steeds meer van belang

Gezien de toenemende leeftijdsopbouw is het gezond, gemotiveerd en productief houden van werknemers binnen organisaties steeds meer van belang, aangezien zij productief en actief dienen te werken tot de pensioenleeftijd. Daarnaast is het cruciaal om sociale voorzieningen betaalbaar te houden. Het socialezekerheidsstelsel staat ten gevolge van de ontgroening, vergrijzing en stijging van de levensverwachting zwaar onder druk. De groep 55-plussers beschikt over een enorme schat aan ervaring en kennis, die optimaal benut kunnen worden door de werkgever doormiddel van duurzame inzetbaarheid (Smeenk, Wersch & Roman, 2010). Ook geldt dat werknemers in de maatschappij en in de organisatie om dienen te gaan met vele ontwikkelingen, zoals digitalisering, flexibilisering en robotisering (HR Praktijk, 2015). Hierdoor worden vooral nieuwe kennis en vaardigheden verlangd, maar vooral ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen (Bossink & Wognum, 2012). Hieruit is af te leiden dat het duurzaam inzetbaar houden van werknemers belangrijker wordt. Om invulling te geven aan de wisselende taken en verantwoordelijkheden die bij de veranderende functies en rollen horen, dienen werknemers opleidingen en trainingen te volgen. Essentieel hierbij is dat werknemers de bijbehorende vaardigheden, competenties en kennis steeds verbeteren en blijven ontwikkelen (Van Vuuren & Stoffers, 2018). Hierdoor krijg je goed inzetbare medewerkers die beter in staan zijn in te spelen op fluctuaties in hun loopbaan, aanpassingen van hun takenpakket of ontwikkelingen in de organisatie (HR Praktijk, 2015).

Draagvlak creëren is een ‘must’

Het kan voorkomen dat niet alle lagen van de organisatie achter duurzame inzetbaarheid staan. Wellicht staat een medewerker er zelf niet achter. Dan heeft duurzame inzetbaarheid niet zoveel zin, want de manager is dan namelijk afhankelijk van de betrokkenheid en toegankelijkheid van de medewerker zelf. Precies dat is een reden waarom een deel van mijn collega’s van mijn stage vonden dat duurzame inzetbaarheid voornamelijk de verantwoordelijkheid van de werknemer is.

Een valkuil is dat bij duurzame inzetbaarheid de aandacht te veel wordt gericht op ouderen, in plaats van op alle leeftijdsgroepen in de organisatie. Hierbij wordt vaak vergeten dat elke medewerkers anders is, in een ander levensfase zit en daarmee een ander soort ondersteuning nodig heeft óf kan hebben. ‘’Hiervoor moet de werkgever verantwoordelijk worden gesteld en niet de medewerker zelf, want de werkgever plukt de vruchten van het investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers’’, aldus mijn collega’s die duurzame inzetbaarheid de verantwoordelijkheid van de werkgever vinden.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Mijn visie op HRM sluit aan op die van Nauta, de Vries en Wortel (2004). Zij beschrijven dat het succes van een organisatie voor een groot deel afhankelijk is van het personeel in de organisatie. Om als organisatie te excelleren, zijn er doorgaans ook excellente werknemers nodig. Organisaties kunnen alleen excelleren als de organisatie hun medewerkers de kans geeft om te excelleren en te groeien (Nauta, de Vries & Wortel, 2004). Waarom zou je als werkgever en werknemer dan niet investeren in duurzame inzetbaarheid?

Kluijtmans (2014) geeft aan dat duurzame inzetbaarheid de verantwoordelijk is van de werkgever én de werknemer en dat dat al begint op de eerste werkdag’’. Ik ben het hier mee eens. De werkgever en werknemer zouden beiden moeten investeren in inzetbaarheid, aangezien zij hier allebei verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Uiteraard gaat het om een gemeenschappelijk belang: vanuit de werkgever is het belangrijk dat zijn werknemers zo lang en zo goed mogelijk blijven werken en vanuit de werknemer is het belangrijk interessant te blijven voor een werkgever. HR zou hierbij een ondersteunende en faciliterende rol kunnen spelen. HR zou hieraan kunnen bijdragen door het opleidingsbeleid optimaal vorm te kunnen geven voor elk leeftijds- en functiegroep en door de managers en medewerkers op een laagdrempelige manier verantwoordelijk te stellen voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers en werknemers, investeer in duurzame inzetbaarheid aangezien het voor beiden een win-win situatie is!


Uitgelicht
Recente blogposts